הרפורמה באתיקה

שיפור וייעול מערך המשמעת בלשכת עורכי הדין

ביקורת רבה מושמעת, ובצדק מושמעת, על עינוי הדין ועיוות הדין שבמערך המשמעתי של לשכת עורכי הדין.

הביקורת מופנית בעיקר כלפי קצב הטיפול בתלונות, בירור תלונות שעל פניהן כלל אינן מצדיקות בירור, חוסר אחידות בהפעלת הדין המשמעתי, הימשכות ההליך המשמעתי וחוסר אחידות במדיניות הענישה.

בכוונתי להנהיג רפורמה במערך המשמעתי, שבבסיסה יעמדו עקרונות של יעילות, מקצועיות, אחידות ושקיפות.

עיקרי הרפורמה

נפעל לבניית מנגנון לטיפול יעיל ומהיר לבירור תלונות, שיכלול בחינה מקדימה של התלונה ושקילת גניזה על הסף, ללא בירור מול עורך הדין הנילון, בעניינים שאינם מעוררים שאלות בתחום האתיקה המקצועית (כגון: תלונות שעניינן סכסוכי שכר טרחה, תלונות שעניינן איכות הטיפול המקצועי ותלונות קנטרניות).

ננהיג סדרי עבודה אחידים ונהלי טיפול כלל-ארציים, שיחייבו את כל ועדות האתיקה המחוזיות, ויכללו נהלי עבודה ברורים במזכירויות בתי הדין המשמעתיים לצד מדיניות מוסכמת וקווים מנחים להעמדה לדין משמעתי.

נפעל לתקצוב ולתיקנון אחיד של היקף כוח האדם המקצועי בוועדות האתיקה, על בסיס מפתח כמותי של מספר החברים בכל מחוז, ונפעל לייעול שיטת ניהול הדיונים ולקביעת ההרכבים של בתי הדין, באופן שיאפשר טיפול יעיל ומהיר בבירור תלונות וניהול ההליכים בבתי הדין.

נכונן מדיניות ענישה אחידה בין המחוזות השונים, שתכלול כללים להבניית שיקול הדעת השיפוטי בבתי הדין, בין היתר באמצעות העברת הכשרות מתאימות לאנשי מערך הקבילה, לסנגורים המבקשים להופיע בפני בתי הדין המשמעתיים ולדיינים היושבים בדין, וכן באמצעות הנגשת שירותי ועדת האתיקה באינטרנט ובניית מאגר פסקי דין מלא, מקיף ועדכני של כלל ההליכים המשמעתיים.

בטווח הארוך, נפעל לעגן את הרפורמה בחקיקה, הן בנוגע לסדרי הדין בוועדות האתיקה, במערך הקבילה ובבתי הדין, והן בנוגע לדין המהותי ולהבניית שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין המשמעתי.